Søg S

Individ og fælleskab

Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi,
Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg
2015-2018

1. Mission og Vision

 Mission

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg har som mission:

  • At udbyde højere uddannelse i billedkunst, kunstteori og kunstformidling
  • At bedrive kunstnerisk udviklingsarbejde samt forskning i kunst og kunstteori på højeste internationale niveau og i samarbejde med relevante aktører
  • At formidle samtidskunsten og kunstuddannelsen samt styrke viden om samtidskunstens mange udtryksformer nationalt og internationalt
  • At drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot

 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg er en statslig kultur- og uddannelsesinstitution, der gennem uddannelse, forskning og formidling bidrager til at sikre udvikling af billedkunstnerisk baseret undersøgelse og erkendelse samt ny viden om billedkunsten, dens teknikker og sammenhænge.
 
Centrale opgaver er praksis- og forskningsbaseret billedkunstuddannelse på bachelor- og kandidatniveau samt vejledning på ph.d.- niveau. Uddannelsen skal give den studerende relevant og opdateret læring samt sikre udviklingen af den studerendes kunstneriske praksis i samspil med undervisere og medstuderende. Den færdiguddannede kandidat skal være i stand til at opretholde en kunstnerisk praksis og udføre selvstændigt kunstnerisk arbejde samt kunne indgå i samarbejde med andre.
 
Endvidere skal institutionen øge kendskabet til samt viden om samtidskunst hos en bredere offentlighed. Både gennem Kunsthal Charlottenborgs udstillings- og formidlingsaktiviteter og gennem Billedkunstskolernes aktuelle aktiviteter.

Vision

Det Kongelige Danske Kunstakademis, Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg vil styrke institutionen indadtil såvel som udadtil og dermed klart definere sin position som en markant europæisk uddannelses-, forsknings- og formidlingsinstitution, inden for samtidskunstens område, der bygger på uddannelsesmæssig nyskabelse og formidlingsmæssig originalitet.
Kunstakademiet vil udvikle sin rolle som national og international platform for produktion og formidling af samtidskunst, der tilfører samfundet værdi gennem et undersøgende, eksperimenterende og metodisk bevidst kunstnerisk arbejde og formidling på et højt internationalt niveau.

2. Tidens æstetik

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en gammel institution, der dog altid skal forny sig i takt med tiden. Få områder er så foranderlige som billedkunstens, hvor kunstnerne ser mod nye horisonter i forsøget på at skabe deres eget og tidens udtryk. Kunsten opsuger og omformer indtryk fra verden til alle former for æstetiske udtryk. Derfor er det vigtigt at arbejde kontinuerligt med udviklingen af den kunstneriske uddannelse, så at udgangspunktet for den kunstneriske skabelse altid er vibrerende og følger tidens æstetiske og samfundsmæssige bevidsthed. Kunstakademiet skal skabe en motiverende og stimulerende platform for de studerendes udvikling som kunstnere og være grobund for ideernes frie udvikling og realisering.
 
På det gamle Charlottenborg Slot har kunsten fundet sted i 260 år. En foranderlighedens historie med mange retninger: Fra Guldalder til Avantgarde, fra Modernisme til Postmodernisme. De gamle mure er stadig rammen omkring nyskabelse af enhver art. Selvom traditionen hviler tungt over slottet med sin kongelige historie og sine traditionsrige professorskoler, så er Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler nu et sted, hvor kreativiteten og nyskabelsen er i højsædet.
Et sted som på godt og ondt indeholder alle tidens fremherskende værdier: Innovation, kreativitet, selvudvikling, selvstændighed, selvforvaltning, selvrefleksion og refleksion, uafhængighed, frihed, individualitet og konkurrence. Værdier, der er helt centrale dele af kunstuddannelsen, og samtidig fordrer kompetencer, der kræver sin mand og kvinde samt en evne til at stå alene og tro på sig selv.
 
Kunsten er altid under forandring. Kunstakademiet skal konstant favne tendenserne for at være attraktiv i forhold til ansøgere og studerende og skal rumme den konstante forandring, der er i kunsten. Kunstakademiet skal derfor være en fleksibel institution, der hurtigt kan indoptage forandringerne i sin uddannelsesstruktur, men samtidig bevarer erfaringen og kontinuiteten. Det kræver en fleksibel organisering og uddannelsesstruktur samt en stærk formidling indadtil og udadtil.

3. Mellem det lokale og det globale

Kunsten orienterer sig i dag i forhold til en global verden. International påvirkning og cirkulation er derved et grundlæggende vilkår for samtidskunsten i dag. Samtidig er den nationale forankring vigtig. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en aktiv del af det danske kunstliv men uddanner sine studerende til både et dansk og udenlandsk kunstliv.
Den internationale dimension er helt afgørende for en bæredygtig fremtid for mange billedkunstnere. Derfor skal der satses både lokalt og globalt. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler ser sig selv som en national kulturinstitution, med international rækkevidde, men også som en international uddannelsesinstitution. Derfor skal institutionen udvikle og styrke internationale samarbejder og således være et kraftcenter på såvel den danske kunstscene som den internationale uddannelsesscene. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler skal være en uddannelse med eget særkende og høj uddannelsesmæssig og kunstnerisk kvalitet.

4. Billedkunstuddannelsen

Billedkunstuddannelsen er en uddannelse, der retter sig mod det enkelte individ gennem den personlige vejledning og selvudvikling som omdrejningspunkter. Fællesskab er dog en afgørende faktor. Både under studiet og for den færdiguddannede kunstner. Fællesskaber er bærende for sammenhængskraften i kunstmiljøet. Derfor er både individ og fællesskab vigtige omdrejningspunkter for billedkunstuddannelsens organisering. På Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler vil vi i de kommende 4 år forene den stærkt individualiserede praksis med opbygningen af stærke fællesskaber. Strategien består af en lang række tiltag, der begynder med en omorganisering af uddannelsesområdet samt en ændring af studiestrukturen.
 
Reorganisering af uddannelsesstruktur
Det primære fokus i forhold til omorganiseringen af uddannelsesstrukturen er at skabe større fællesskaber på kunstakademiet og en klar beslutningsstruktur. Såvel for akademiet som samlet institution som mellem det videnskabelige personale og mellem de studerende. I dag har kunstakademiet en stærkt fragmenteret struktur i uddannelsesdelen, der i høj grad er individbaseret (på undervisningsplan) og med meget små fællesskaber.
Uddannelsesstrukturen er på nuværende tidspunkt bygget op omkring skolerne: Grundskolen, Professorskolerne og Skolen for Billedkunst, Kunstteori og Formidling. Dertil kommer en række specialværksteder (laboratorier), hvor de studerende kan arbejde med specifikke materialer og teknikker. Grundskolen er et generelt, introducerende basisforløb, mens Professorskolerne, samt Skolen for Billedkunst, Kunstteori og Formidling, er specialiserede inden for forskellige områder. De kunstneriske laboratorier understøtter disse specialiseringer.
De kunstneriske specialiseringer er vigtige, idet de udgør billedkunstskolernes uddannelsesmæssige profil. En uddannelsesstruktur med et specialiseret udgangspunkt, der også tager højde for fælles læring, skal sammen med en ændring af studiestrukturen defineres i de kommende år i overensstemmelse med kvalitetssikring og akkreditering af uddannelsen. Hensigten er at skabe større fællesskaber, hvor man kan dele hinandens viden og erfaringer på en berigende måde men samtidig at bevare og værne om skolernes specialiseringer.
 
Studiestruktur
Undervisningen på kunstakademiet tager udgangspunkt i individet med den personlige vejledning som omdrejningspunkt. Den personlige vejledning er en uundgåelig præmis på en uddannelse, der handler om, at den enkelte studerende skal udvikle sit eget produkt: Kunstværket. Denne individuelle undervisning skal suppleres af fællesundervisning for større grupper, hvor en sådan undervisning er mulig. For at styrke kombinationen af individuel vejledning og fællesundervisning, skal studiestrukturen til en vis grad ændres. Større transparens i undervisningstilbud og en vis bredde i planlægningen skal skabe bedre og mere undervisning for de studerende. Samtidig skal det sikres, at undervisningen er forskningsbaseret i takt med kvalitetssikring og akkreditering.
 
Kunstnerisk udviklingsarbejde og forskning
Kunstnerisk udviklingsarbejde (KUV) og forskning er et særligt satsningsområde, der skal styrke grundlaget for læring på Kunstakademiet. Der har hidtil været forskning og KUV på kunstakademiet, men der skal fremover skabes en forskningsenhed, der skal danne udgangspunkt for en egentlig forskningsprofil på kunstakademiet i fremtiden, der kan fungere selvstændigt og understøtte KUV-projekterne. Samtidig skal enheden være ansvarlig for udarbejdelse af en forskningsstrategi.
En større sammenhæng i forskningsfeltet er et væsentligt mål, for at der eksempelvis kan etableres et ph.d.-program, i lighed med de andre nordiske kunstakademier, og skabes et gensidigt frugtbart, kreativt og uafhængigt forskningsmiljø. Forsknings- og KUV-samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, såvel kunstneriske som akademiske, skal i fremtiden både understøtte bredden og udbredelsen af KUV og forskningsresultater.

5. Kunstakademiet som kulturinstitution

Det Kongelige Danske Kunstakademis rolle som kulturinstitution er lige så gammel som akademiet selv. Det Kongelige Danske Kunstakademi har altid været et omdrejningspunkt i dansk kunst- og kulturhistorie, og det skal det blive ved med at være.
Kunsten i samfundet er et væsentligt anliggende for Kunstakademiet. Derfor er det vigtigt at få synliggjort institutionen som både kulturinstitution og kunstuddannelse, nationalt som internationalt, og derved synliggøre Billedkunstskolernes og Kunsthal Charlottenborgs bidrag til det danske samfund.
Det Kongelige Danske Kunstakademi ønsker at dele sin viden om kunst med en offentlighed, der rækker langt ud over kunstverdenen, og vise den kunst, der skabes, og de udstillinger, der produceres. Samtidskunsten skal være vedkommende og synlig i samfundet, så alle kan se, at kunstnere gennem deres kunst bidrager til samfundet og er med til at skabe værdi og kulturel kapital for det danske samfund.
 
Billedkunsten udfylder en betydelig plads i det danske samfund og er med til at producere kulturel identitet. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har, som eneste statslige billedkunstneriske uddannelse, et særligt ansvar i forhold til at synliggøre dette, selve uddannelsen og dens deltagelse i omverdenen samt for den overordnede billedkunstneriske uddannelse i Danmark.
Det Kongelige Danske Kunstakademi skal derfor forholde sig til sin placering i det danske samfund, manifestere sin position og artikulere behovet for samt nødvendigheden af billedkunstens eksistens i samfundet. Samfundet har brug for billedkunsten som et sted for refleksion, fordybelse og erkendelse.

6. Kunsthal Charlottenborg som Kulturinstitution

Billedkunstskolerne driver Kunsthal Charlottenborg som en særskilt funktion. Kunsthal Charlottenborg skal være udstillingssted og mødested for dansk og international samtidskunst. I de kommende år skal der skabes en klar ramme for kunsthallens virke, der fokuserer på både dansk og international samtidskunst, formidling og publikum inden for en realistisk økonomisk ramme. Der skal fokuseres på formidling og publikumsudvikling samt øget indtægt via fundraising og billetsalg.

Download strategien