Søg

Kunstakademiets Billedkunstskolers whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Kunstakademiets Billedkunstskoler.
 
Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere har været ansat på Kunstakademiets Billedkunstskoler eller har været (u)lønnet praktikant, eller hvis du har været i betragtning til en stilling på Kunstakademiets Billedkunstskoler, i det omfang din indberetning vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen.
 
Du kan også benytte ordningen, hvis du er samarbejdspartner (herunder selvstændig erhvervsdrivende og underleverandør) eller ansat hos en samarbejdspartner, som Kunstakademiets Billedkunstskoler har eller har haft et samarbejde med.
 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?
 
Ordningen omfatter alvorlige forhold om
 

  • Indberetninger om overtrædelser af EU-retten
  • strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el. lign.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el. lign.
  • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
  • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.
  • seksuel chikane, fx enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
  • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

 
Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 
 
Hvis du er ansat, skal du være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette øvrige forhold eller mindre alvorlige forhold. Disse oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via fx nærmeste leder, HR eller din tillidsrepræsentant.
 
Oplysninger om øvrige forhold kan eksempelvis være:
 

  • oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og
  • oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

 
Falder din indberetning uden for ordningen, vil den blive behandlet som en almindelig henvendelse til Kunstakademiets Billedkunstskoler.
 

Om anonymitet og fortrolighed
 
Kunstakademiets Billedkunstskolers whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.
 
Via whistleblowersystemet kan du desuden have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.
 
Kunstakademiets Billedkunstskolers whistleblowerenhed er forankret i HR-enheden, og kun sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.
 
Hvis du sender oplysninger til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Kunstakademiets Billedkunstskolers netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Kunstakademiets Billedkunstskolers hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Kunstakademiets Billedkunstskolers netværk.
 
Dette kan undgås ved at taste web-adressen: https://bks.sit-wb.dk/ direkte i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Kunstakademiets Billedkunstskolers netværk.
 
Hvis du ikke ønsker at indberette direkte til Kunstakademiets Billedkunstskoler, eller hvis du er i tvivl, om din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerordning.
 

Sagsbehandling og kommunikation
 
Din henvendelse behandles fortroligt og besvares hurtigst muligt af vores whistleblowerenhed.
 
Når du har indsendt din indberetning, får du en kvittering på, at din henvendelse er modtaget. På kvitteringen er der angivet en 16-cifret nøglekode. Du kan bruge koden til at tilgå whistleblowerportalen, hvor du fx kan tilføje yderligere information til din indberetning, ligesom du kan kommunikere med Kunstakademiets Billedkunstskolers whistleblowerenhed og modtage orientering om behandlingen af din indberetning. 
 
Whistleblowerenheden kan også kontakte dig via whistleblowerportalen, hvis den fx har opfølgende spørgsmål til brug for behandlingen af indberetningen. Whistleblowerenheden kommunikerer kun med dig via den digitale whistleblowerportal.
 
Den kommunikation, der foregår på whistleblowerportalen mellem whistleblowerenheden og dig, er anonym, medmindre du selv oplyser din identitet eller kontaktoplysninger.
 
Det er vigtigt, at du løbende logger dig ind med den 16-cifrede nøglekode og følger sagens udvikling, herunder svarer på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenheden på whistleblowerportalen, idet det kan have betydning for whistleblowerenhedens muligheder for at behandle din indberetning. Det er derudover vigtigt, at du opbevarer nøglekoden sikkert, da den af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabes.
 
Hvis du mister din kode, kan du ikke tilgå indberetningen på whistleblowerportalen og whistleblowerenheden mister muligheden for at kommunikere med dig.
 

Juridisk beskyttelse mod repressalier
 
Du er som whistelblower beskyttet mod repressalier via lov om beskyttelse af whistleblowere. Du vil således ikke kunne blive mødt med repressalier, hvis du har afgivet en indberetning i god tro.
 

Beskyttelse af dine persondata
 
I forbindelse med at vi behandler dine oplysninger, giver databeskyttelsesforordningen dig en række rettigheder. Du har fx ret til at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger, ret til at bede om at få slettet oplysninger og ret til at bede om, at whistleblowerenheden begrænser behandlingen af dine oplysninger.
 
Det er en forudsætning, at du oplyser og bekræfter din identitet, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Kun i disse tilfælde kan whistleblowerenheden finde dine oplysninger og være sikker på, at oplysningerne sendes til den korrekte modtager.
 
Vi skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata om dig.
 
Du kan finde nærmere information Kunstakademiets Billedkunstskolers behandling af persondata her: https://kunstakademiet.dk/da/kunstakademiets-billedkunstskolers-behandling-af-persondata

 
Statistik vedrørende whistleblowerordningen på Kunstakademiets Billedkunstskoler pr. 16. december 2023
 
Kunstakademiets Billedkunstskoler skal i medfør af whistleblowerlovens § 27 mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.
 
Kunstakademiets Billedkunstskoler har ikke siden ordningens etablering den 17. december 2021 modtaget indberetninger via akademiets whistleblowerordning.

 
Relevante links:
- Datatilsynets whistleblowerordning https://whistleblower.dk/
- Lov om beskyttelse af whistleblowere https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1436
- Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere: Vejledning for whistleblowere (justitsministeriet.dk)
- Justitsministeriets Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige  arbejdspladser: Vejledning for whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser (justitsministeriet.dk)

 
Kontaktoplysninger:
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Kongens Nytorv 1
1050 København K
Tlf. 3374 4600

 
Du åbner Kunstakademiets Billedkunstskolers whistleblowerportal på dette link: https://bks.sit-wb.dk/