Søg

Institut for Kunst, Skrift og Forskning

Institut for Kunst, Skrift og Forskning er en afdeling på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Nedenfor kan du læse mere om instituttets aktiviteter inden for forskning og undervisning, samt orientere dig i instituttets aktuelle forskere og forskningsprojekter.

Institut for Kunst, Skrift og Forskning blev oprettet i 2015 og ligger i en baggård i hjertet af København blandt Kunstakademiets laboratorier, atelierer og auditorier. Netop denne beliggenhed iblandt de centrale udfoldelsesrum for kunstnerisk praksis afspejler en afgørende side ved instituttet: Her er den kunstneriske praksis udgangspunktet for al vores forskning og vores teoretiske, historiske og forskningsbaserede undervisning. Instituttet bygger nemlig på erkendelsen af, at kunstnerisk praksis og teori er hinandens gensidige forudsætninger og vores opgave er at yderligere styrke de teoretiske elementer i den kunstneriske praksis.
 
I vores egenskab af teoretisk institut fokuserer vi på to områder: Undervisning og forskning. Vores undervisning i teori og kunsthistorie danner en rød tråd gennem hele Kunstakademiets BFA- og MFA-uddannelse. På BFA-uddannelsens første år følger de studerende et kursus i kunsthistorie. På andet år følger de et omfattende teoretisk kursus med en bred vifte af indbudte gæsteforelæsere. De to kurser danner grundlaget for vores studerendes videre kunsthistoriske og teoretiske udvikling. Studerende på sidste år af deres BFA og samtlige MFA-studerende kan deltage i vores forskningsbaserede Open Practice-kurser og skrivekurser (nærmere beskrivelse følger), som sigter efter at styrke de undersøgende og metodiske aspekter af den forskende kunstneriske praksis.
 
Minor i Skrift og Forskning
Institut for Kunst, Skrift og Forskning tilbyder en Minor i Skrift og Forskning. Denne Minor i Skrift og Forskning er et valgfrit, specialiserende undervisningsforløb, der giver de studerende mulighed for at styrke deres billedkunstneriske uddannelse ved at fokusere på en teoretisk, reflekterende kunstforståelse og forskningsrettet skriftlighed. En Minor i Skrift og Forskning består af tre Open Practice-kurser efterfulgt af et MFA-essay på den studerendes sidste år på MFA-uddannelsen. Undervisningsforløbet er åbent for studerende på BFA-uddannelsens 3. år samt MFA-uddannelsens 1. - 3. år.

Open Practice-kurset er baseret på metoder fra teoriens og den kunstneriske forsknings verden og er tænkt som en måde at åbne den undersøgende praksis op på. Hvert Open Practice-kursus varer ét semester, og undervisningen forestås af én af instituttets forskere inden for deres forskningsområde. Undervisningen består af en blanding af forelæsninger afholdt af fageksperter, læsegrupper, et skrivekursus, en felttur samt en refleksionsdag ved start og slut, hvor de studerende aktivt opfordres til at reflektere over deres egen praksis og de spørgsmål, den rejser angående begrebsramme, undersøgelsesfelt, metode og analyse. Open Practice-kurset tilbyder en prisme, som den enkelte studerende kan bruge til at begrebsliggøre sin egen kunstneriske undersøgelse. Samtidig får de studerende en række redskaber ved at følge en videregående forsker og dennes forskningsproces, hvor de dermed klædes på til at kunne skrive MFA-essay.

En Minor i Skrift og Forskning afsluttes med et MFA-essay. Dette essay er tiltænk studerende, der ønsker at fordybe sig i et emne efter eget valg. Individuel vejledning og regelmæssige afleveringer understøtter skriveprocessen. Essayets form kan ligge inden for et spektrum, der strækker sig fra det traditionelle akademiske form til performativt skrevne essays. Gennem dette forløb opbygger den studerende sin teoretiske og kunsthistoriske viden i forhold til sit valgte emne og opnår dyb indsigt i hovedtekster inden for området og analyse heraf. Den studerende vil også opgradere sin skrevne praksis og lære, hvordan man opfylder de krav, der stilles til skriftlige akademiske praksisser.

For at kunne skrive et MFA-essay skal den studerende først have gennemført tre Open Practice-kurser. Essayet skrives på MFA-uddannelsens sidste år.
 
Forskning
Forskning er en central del af Institut for Kunst, Skrift og Forskning, og institutlederen er forskningsleder for hele Kunstakademiet. En afgørende pointe, når man arbejder med forskning i kunstneriske sammenhænge, er at erkende og arbejde med det faktum, at materialer har deres egne ideer. At lytte til materialets ideer er et fundamentalt udgangspunkt for at lade det komme til orde. Forskningsstaben, der består af ph.d.-studerende, postdocs, forskningsmedarbejdere, lektorer og professorer, repræsenterer samlet set en bred vifte af kunstnerisk og kunsthistorisk forsknings- og udviklingsvirksomhed. Den grundige og vedholdende forskning dykker ned i en stor variation i emner: bæredygtig plastic til støbning, ruiner, arkiver, nationalstaters dannelse, det ydre rum, økologi, beton, skala, display, performance lectures, global kunsthistorie, monotyper, uddannelse og meget mere. Alle disse kunstneriske forsknings- og udviklingsprojekter har to ting til fælles: teoretisk og praksis-relateret udvikling er gensidigt afhængige størrelser, og den kunstneriske praksis er nødvendig for at gennemføre det aktuelle undersøgelsesarbejde. Gennem sit fokus på den materielle udmøntning af teoretiske, videnskabelige og samfundsmæssige undersøgelser udfordrer og fremhæver vores forskning kort sagt spørgsmålet om, hvordanvi ved.
 
I de kommende år er de to primære fokusområder for forskerstaben forholdet mellem kunstnerisk praksis og teori og materiel viden. Dette fokus udfolder sig i studiegrupper, forelæsninger, undervisningen og i vores løbende diskussioner blandt staben. En af de afgørende pointer i forhold til at udfolde de forskningsmæssige praksisser og vores forståelse af, hvad kunstnerisk forskning og udviklingsvirksomhed er, er netop at lade disse praksisser tale for sig selv med deres eget sprog. Dermed kommer vores diskussion inden for feltet til at bygge på konkrete projekter snarere end på begrebsmæssige diskussioner om begreberne kunstnerisk forskning og udviklingsvirksomhed. Med dette formål i tankerne har vi skabt to fora, hvor forskningen og dens resultater deles mellem stab, studerende og den brede offentlighed: Rundgang Research og Skabet for Kunstnerisk Forskning og Relaterede Aktiviteter.

Rundgang Research har siden 2016 været afholdt som et offentligt symposium i forbindelse med Rundgang-arrangementet ved skoleårets afslutning. Her indbydes de ansatte og studerende til at fremlægge deres forskning. Programmet tilrettelægges ud fra de indkomne bidrag, der kan antage vidt forskellig form: mundtlige præsentationer, performance lectures, interventioner, udstilling, performances, filmforevisninger, samtaler m.m. Rundgang Research arrangeres af og finder sted på Institut for Kunst, Skrift og Forskning. Grundet den stigende interesse internt og fra offentligheden i de senere år har vi besluttet at afholde den næste Rundgang Research uafhængigt af Rundgang og det bliver den 22.-23. november 2019.

Skabet for Kunstnerisk Forskning og Relaterede Aktiviteter består af fire vitriner, der hænger i indgangen til Peder Skrams Gade 2 tilgængelige for offentligheden. Her udstiller forskningsstaben hver især deres aktuelle forskning over en periode på tre uger i løbet af skoleåret. Formålet er at formidle forskningen uden for vores atelierer, kontorer og laboratorer og at dele og diskutere den på enkel, ligefrem vis.
 
Ph.d.-studerende, postdocs og forskningsmedarbejdere
Alle de eksternt finansierede akademiske forskere, som kunstakademiet er vært for, er tilknyttet Institut for Kunst, Skrift og Forskning. I løbet af de seneste år har instituttet vokset sig til at omfatte et levende forskningsmiljø, der spænder over mange forskellige perioder, emner og fagområder, herunder både kunst, kunsthistorie og kunstteori. To til fire gange om året afholder vi master classes, der udvælges og arrangeres af vores forskere, der for det meste også forestår et Open Practice-kursus baseret på deres aktuelle forskning. De ph.d.-studerende har adgang til et delt kontorfællesskab, der understøtter vores aktive forskningsmiljø, hvor mange forskellige interessefelter mødes på tværs af de enkelte forskningsprojekter. Vi lægger stor vægt på forskningsmiljøets fortsatte udvikling og på vores forskeres engagement og aktive deltagelse i fælles arrangementer. Med tanke for, at Institut for Kunst, Skrift og Forskning udgør den primære institutionelle ramme for kunstnerisk forskning og udviklingsvirksomhed inden for billedkunst i Denmark, er vi overbeviste om, at vores forskningsmiljø kun kan bestå og udvikle sig gennem engagement, fællesskab og åbenhed. Derfor, og fordi instituttet stadig er relativt nyt, værdsætter vi vores samarbejder, både internationalt via de individuelle forskningsprojekter og netværk såsom KUNO-samarbejder og SAR (Society of Artistic Research) og nationalt gennem samarbejder med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og KUV-netværket.

Billedkunstskolerne ved Det Kongelige Danske Kunstakademi udsteder ikke ph.d.-grader og yder ikke finansiering til ph.d.-projekter eller andre former for forskning. Yderligere information herom kan fås via dette link.
 

Udvalgte gæsteforelæsere og master classes ved Institut for Kunst, Skrift og Forskning:

2018
Susanne von Falkenhausen
Alexander Düttmann
Yuk Hui
Phillippa Seza
Lina Majdalanie
Hvid[me] Archive
Dalida Maria Benfield
 
 
2017
Susan Schuppli
Peggy Deamer
Anders Lund Hansen
Colin Crouch
Aurora Torres
Olof Olsson
Stephanie Hessler
Mara Lee
 
2016
Mara Lee
Aparna Sharma
Trinh T. Minh-ha
TJ Demos
Susan Schuppli
 
Open Practice-kurser
Efterår 2017. Rikke Luther: The Eco-Commons … In the Time of Messed Up Democracy
Forår 2018. Katrine Dirckinck-Holmfeld: Archives that Matter
Efterår 2018. James Day: In Media Res
Forår 2019. David Hilmer Rex: Artistic Practice and Systems Change
Efterår 2019. Honey Biba Beckerlee: Digital Matters
Forår 2020. Christian Danielewitz: Hidden Flow: The Production of Invisible Territories in the Age of Digital Visibility
 
 
Studieplaner:
Studieplan, Forår 2019
Studieplan, Efterår 2018
Studieplan, Forår 2018
Studieplan, Efterår 2017

Katrine Dirckinck-Holmfeld

Institutleder, Postdoc

Katrine Dirckinck-Holmfelds kunstneriske praksis og forskning centrerer sig omkring det digitale billedes materialitet, affekt og temporalitet ofte i samarbejde med forskellige sociale fælleskaber. Hendes aktuelle postdoc-projekt Entangled Archives omhandler Danmarks koloniale arkiver fra Ghana, US Virgin Islands og Grønland med udgangspunkt i Charlottenborgs koloniale historie.

Katrine Dirckinck-Holmfeld har tidligere været tilknyttet Institut for Kunst, Skrift og Forskning med det praksisbaserede forskningsprojekt Affect's Time: Affect and Experiences of Time of the Asylum. Forskningsprojektet resulterede i videoinstallationen Zamakan (TimeSpace) i samarbejde med Amr Hatem og et community omkring Sorte Firkant – en café og kulturel venue på blågårdsplads, som Katrine Dirckinck-Holmfeld har været kunstnerisk leder af siden 2016.

--

Katrine Dirckinck-Holmfeld er uddannet billedkunster fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2008, har en MA i Visual Culture fra Goldsmiths, University of London og en Ph.D. fra Københavs Universitet.

E-mail

Katarina Stenbeck

Ph.d. studerende

In Search of the lost Future er et kuratorisk praksisbaseret ph.d.-projekt om implikationerne af det Antropocæne. Frem for at betragte det Antropocæne som en geologisk epoke defineret og beskrevet af naturvidenskaben, anskuer jeg det Antropocæne som en begivenhed for herved at kunne identificere de historiske og ideologiske udviklinger, der har forårsaget radikale transformationer af kloden og dens livgivende processer. I projektet undersøger jeg, hvordan den europæiske kolonialisme og tidlige kapitalisme markerer et vendepunkt, der har accelereret forbruget af planeten gennem et globalt net af udbytning legitimeret af den vestlige modernitets ideologiske paradigme og dens eksternalisering af naturen. I forlængelse heraf ser jeg på, hvordan den kapitalistiske modernitets undertrykkelse af andethed skaber en knude af destruktive processer, der muliggør den stadigt stigende udslettelse af arter, befolkninger og verdener. Projektet udforsker udstillingen som et rum, hvor, spørgsmål der knytter sig til det Antropocæne, kan bearbejdes på nye måder og generere andre erkendelser af menneskelige og ikke-menneskelige indviklinger i klodens netværk af liv.

--

Katarina Stenbeck er uddannet i Kunsthistorie fra Københavns Universitet og Goldsmiths College og har arbejdet som kurator og underviser i både institutionelle og selvorganiserede sammenhænge.

E-mail

Telefon

+45 3374 4638

Maibritt Borgen

Lektor, Kunstteori

Maibritt borgen er uddannet i Kunsthistorie fra Københavns Universitet og Yale University, hvorfra hun også har en ph.d. Borgen er tidligere Helena Rubinstein Critical Studies Fellow fra Whitney Independent Study Program og har arbejdet på Whitney Museum of American Art og Yale Art Gallery.

Borgens forskning og undervisning centrerer sig om de æstetiske, sociale, teknologiske og politiske systemer, billedkunsten er en del af, og hun har blandt andet publiceret artikler om multimedieperformance og kommunikationsteknologi i 1960erne.

E-mail

Telefon

+45 3374 4676

Rikke Luther

Ph.d. studerende

Titlen på mit PhD-projekt er Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post Democracy. Som titlen antyder, løber projektet i to spor.

Forskningsprojektets ene spor går ud på at undersøge de politiske og specifikt demokratiske ”arkitekturer”, som gav betonen dens særlige betydning i de skandinaviske lande i perioden fra 1945 til 1980. Perioden er præget af udviklingen af efterkrigstidens velfærdsstat i det meste af Europa. Mere generelt falder den sammen med universalitetens æra symboliseret ved Den Universelle Menneskerettighedserklæring (UDHR). Således gav det universelle materiale beton tilsyneladende disse idealer form.

Forskningsprojektets andet spor udforsker betonens nuværende betydning i vore dages meget anderledes kontekst. Denne kontekst er – ud over at beton er negativt forbundet med klimaforandringerne – defineret i relation til det, Colin Crouch har defineret som ”den post-demokratiske æra”, eftersom den primære dynamik, der styrer det sociale rum, ikke længere er demokratiet, men snarere er baseret på, eller afledt af, de frie markedskræfter.

De praktiske resultater af denne forskning vil gennem kunstnerisk arbejde føre til skabelsen af nye, materielt formede, forståelser af denne udvikling.

E-mail

Hanne Abildgaard

Forskningsmedarbejder

Arbejder med forskningsprojektet Kvindelige modernisters strategier og muligheder i Danmark ca. 1910-1940 – som bog og udstilling.

E-mail

Honey Biba Beckerlee

Ph.d.-studerende

Honey Biba Beckerlees ph.d. projekt Digital Matters tager udgangspunkt i paradokset mellem, på den ene side introduktionen af cyberspace og internettet som immaterielt og kropsløst og på den anden side storforbruget af et flertal af grundstoffer og sjældne jordarter i digitale maskiner, der ender som massive mængder af giftigt elektronisk affald og endda udryddelsestruer råstoffer som guld.

Istedet for at anskue jpeg’en som immanent immateriel blot fordi den (også) består af en binær kode kan man istedet anskue det digitale billede som værende konstitueret af processer som ikke er mindre materielle end analogt fotografi og film.

Inspireret af nogle versioner af kvantemekanikken og posthumanistisk feminisme, som gør op med klassiske skel mellem hvad der kan betragtes som levende og ikke-levende og at vi for eksempel må operere med en kategori der hedder ikke-organisk liv, søger dette praksisbaserede forskningsprojekt, gennem en Karen Barad inspireret intra-aktiv undersøgelsesmetode af digitale materialer, at skabe erkendelser i vores relation til det digitale (billede) der påvirker hvordan vi betragter og forbruger det.

E-mail

David Hilmer Rex

Ph.d.-studerende

Mit ph.d.-projekts engelske titel er ‘Artistic Practice and Systems Change’. Projektets hovedfokus er udviklingen af Primer, en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling, huset i konteksten af Aquaporin, et globalt vandteknologi-firma, med hovedsæde i Kgs. Lyngby, Danmark. Primer er et kollektivt projekt, der udspringer fra det transdisciplinære studio Diakron, som jeg er medgrundlægger af.

Hovedformålet er at udforske og konsolidere hvilke formål, funktioner og aktiviteter, et kunstnerisk baseret research- og udviklingslaboratorium kan påtage sig som integreret i og autonom fra Aquaporin. 

Hovedspørgsmålene i projektet er:
1) Hvilke roller, funktioner og aktiviteter kan et kunstnerisk funderet research og udviklingslaboratorium påtage sig i konteksten af en research-drevet teknologivirksomhed?
2) Hvad kan der opstå, hvis vi fornyer relationerne mellem kunstneriske, videnskabelige, teknologiske og forretningsbaserede praksisser?
3) Hvordan ser impact ud for kunstneriske interventioner i teknologiudvikling? Spørgsmålet er her ikke hvordan vi opnår allerede kendte typer impact, men hvordan nye fremvoksende former for impact kan se ud?

E-mail

Christian Danielewitz

Ph.d.-studerende

Mit forskningsprojekt "Hidden Flow: The Production of Invisible Territories in the Age of Digital Visibility" fokuserer på sammenhængen mellem destruktionen af økosystemer og den materielle produktion af vores mineralbaserede billedteknologier. Udgangspunktet er en specifik konsekvens af mineraludvinding, der drejer sig om radioaktive mineralaffaldsdepoter, også kaldet hidden flow.
 
Den teoretiske ramme for forskningsprojektet er informeret af en redefinering af relationen mellem kortet (genereret af billedteknologierne), og territoriet (de ødelagte zoner af ophobet mineralaffald). Formålet er, at visualisere denne relation som en materiel kausalitet, hvor territoriet i konkret, fysisk forstand produceres af kortet, eller rettere af kortets billedteknologiske fundament (mineralerne).
 
Relationen mellem kortet og territoriet, set igennem denne optik, eksponerer som sådan et paradoks, som forskningsprojektet undersøger: Mineraludvindingens hidden flow (de radioaktive affaldsdepoter) usynliggøres i territoriet, men synliggøres i kortet (f.eks. med Google Earth). Den mineralbaserede produktion af kortets fysiske kamerateknologi accelererer med andre ord dannelsen af materielle (men usynlige) depoter af mineralaffald, der "forsvinder" i territoriet, men kommer til syne (som et immaterielt, digitalt billede) i kortet - der genereres af samme kamerateknologi

E-mail

James Day

Postdoc

E-mail