Søg

At studere på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Billedkunstskolerne danner rammen om et aktivt studiemiljø, hvor dit engagement og det sociale fællesskab er i centrum, også i de faglige kontekster.

Du har rig mulighed for at få indflydelse på skolens og fagudbuddets udvikling ved at deltage i forskellige råd og nævn på linje med institutionens undervisere. Billedkunstskolerne vægter de studerendes demokratiske medindflydelse højt.

Desuden driver de studerende udstillingsstedet Q, et offentligt udstillingssted, hvor alle studerende efter ønske kan udstille værker i fælleskab med andre eller alene. I løbet af skoleåret kan du deltage i hyggelige ferniseringer i Q.

De studerende driver også Forum, som er en gruppe for studenterorganiseret undervisning på Billedkunstskolerne. Tidligere undervisning organiseret af Forum har bl.a. involveret gæsteundervisere som: Simon Denny, Sam Smith og Augusto Corrieri.

Billedkunstskolerne udarbejder hvert 3. år en undersøgelse for at få et overblik over studiemiljøet på uddannelsen. I undersøgelsen spørges der ind til de studerendes oplevelse af studiemiljøet (fagligt, fysisk og psykisk) og studiefaciliteterne generelt. Du kan her læse Billedkunstskolernes seneste trivselsmåling.

Det pædagogiske grundlag
Det pædagogiske grundlag på bachelor- og kandidatuddannelsen tager udgangspunkt i principperne for Student-Centered Learning. Student-Centered Learning karakteriseres af innovative læringsmetoder, som fremmer læring i dialog mellem underviseren og dig som studerende, og som ser dig som aktiv deltager i egen læring. Student-Centered Learning skaber færdigheder i forhold til problemløsning, kritisk og refleksiv tænkning.

Din aktive rolle i læringsprocessen er desuden relevant for den virkelighed du møder efter endt uddannelse, hvor fordringen om originalitet og kunstnerisk selvstændighed står centralt. Undervisningsformen understøtter på den måde dine evner til selvstændigt at varetage din praksis som skabende billedkunstner.